ภาษาไทย               
| | | | |
banner

 เงื่อนไขการซื้อ-ขาย
 กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนการคลิกตกลงทำรายการ

เงื่อนไขการซื้อ-ขาย
การสั่งซื้อ Prepaid card Online  โอนให้ภายใน 5-20 นาที
การสั่งขาย Prepaid card Online โอนเงินให้ภายใน 15-20 นาที

การ สั่งซื้อ Prepaid card Online สามารถจ่ายเงินผ่าน Bank,ATM,ATM SIM,Internet Banking
การ สั่งขาย Prepaid card Online มีค่าธรรมเนียม 25 บาท ต่อ 1 รายการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ www.cashth.com

1.
ก่อน ทำการ ซื้อ-ขาย สมาชิกต้องตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคารและหมายเลขบัญชี Prepaid Card Online ของท่านให้ถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดในการโอน เงิน หรือโอน Prepaid Card Online ทาง CashTh จะไม่รับผิดชอบ อันเนื่องมาจากสมาชิกแจ้งรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นมาผิดพลาด

2.ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ทันทีตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการ

ต่างๆ ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำธุรกรรมใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

3.ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามที่ Prepaid Card Online แต่ละสกุลกำหนดไว้ และตามอัตราที่ CashTh กำหนดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

4.ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การให้บริการต่างๆ นี้ทาง CashTh เป็นเพียงผู้ให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้า บริการ และ/หรือชำระค่าสินค้า/บริการ และทำธุรกรรมตามคำสั่ง

ของผู้ใช้บริการ  CashTh จึงไม่จำต้องรับประกันคุณภาพของสินค้า และบริการดังกล่าว หากมีปัญหากับการใช้สินค้า/บริการ หรือความบกพร่องอันเกิดจากระบบของผู้ให้บริการ

Prepaid Card Online ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการติดต่อกับผู้ให้บริการ Prepaid Card Online บริการนั้นๆ เอง

5.ผู้ใช้บริการต้องทำการสมัครขอใช้บริการ ตามขั้นตอนและวิธีการของ CashTh ให้ถูกต้องครบถ้วน ผ่านทางช่องทางการ  ให้บริการตามที่  CashTh กำหนดไว้

6.Anti-Money Laundering Policy  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ Update ล่าสุด )

พ.ศ.2542 ทาง CashTh จะไม่รับเงินซึ่งได้มาอย่างไม่สุจริตใจ
หรือได้มาโดยมิชอบซุกซ่อนหรือปกปิด

7.ถ้าหากผู้ใช้บริการท่านใดเอา ชื่อ หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัญชี Prepaid Card Online ของบุคคลอื่นมาแอบอ้างทำการ ซื้อ-ขาย ทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายทาง CashTh จะดำเนินคดีความตามกฎหมายจนถึงที่สุด

8. CashTh ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือยกเลิกการให้บริการนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

CashTh.com  Anti-Money Laundering Policy

การ ฟอกเงินคือการแปลงเงินหรือวัตถุที่มี มูลค่าจากการได้มาผ่านกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (อาชญากรรม, การค้ายา, การซื้อขายแลกเปลี่ยนอาวุธอย่างผิดกฎหมาย, การคอร์รับชั่น, การค้ามนุษย์เป็นต้น) มาเป็นเงินหรือการลงทุนที่ต้องตามกฎหมาย กิจกรรมดังกล่าวถูกใช้งานเนื่องจากแหล่งเงินทุนหรือวัตถุที่มีมูลค่าที่ผิด กฎหมายนั้นไม่สามารถที่จะติดตามร่องรอยได้

ใน การที่จะเผชิญหน้าจากการบุกรุกโดยเงินที่ได้มาโดยมิชอบตามกฎหมายเพื่อให้ กลายเป็นเงินที่ถูกกฎหมาย และเพื่อป้องกันการขยายตัวของกิจกรรมการก่อการร้าย ประเทศต่างๆได้ดำเนินการการต่อสู้กับการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงิน โดยเนื่องจากองค์กรทางการเงินคือหนทางที่ง่ายที่สุดหรือเป็นเครื่องมือที่ สะดวกสบายในการได้รับรายได้ที่ถูกกฎหมายจากกิจกรรมที่ไม่ถูกกฎหมาย ดังนั้นการเพิ่มขึ้นจากการรวมตัวของตลาดการเงินกับอิสรภาพในการเคลื่อนย้าย เงินนำไปสู่การบุกรุกของอาชญากรทางการเงินที่ง่ายขึ้น เพราะเหตุนั้นบริษัทจึงได้ปรับใช้กฎหมายและออกแผนงานที่ทำให้เกิดผล เพื่อช่วยเหลือองค์กรนานาชาติในการต่อสู้กับการฟอกเงินและกิจกรรมการก่อการ ร้ายทางการเงินจากทั่วโลก ดังนี้:

   1. บริษัทได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลและพิสูจน์ข้อมูล ของ client และยังมีการเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถติดตามรายงานการซื้อขายได้ทุกๆรายการ ที่เกิดขึ้นจาก client
   2. บริษัทจะตรวจสอบรายการซื้อขายที่มีความน่าสงสัย และการซื้อขายที่ดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่ไม่เป็นมาตรฐาน โดยบริษัทได้ดำเนินการตามหลักการของ AML / CFT
   3. บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธขั้นตอนของการส่งคำ สั่งซื้อในขั้นตอนใดๆ หากเชื่อว่าการส่งคำสั่งซื้อนั่นอาจมีการเชื่อมโยงกับการฟอกเงินหรือกิจกรรม ที่ผิดกฎหมาย และในข้อกำหนดของกฎหมายสากล บริษัทสามารถไม่ต้องแจ้งให้ client ทราบหากบริษัทได้รายงานพฤติกรรมอันน่าสงสัยของ client ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   4. บริษัทจะไม่ทำธุรกิจกับใครสงสัยหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการฟอกเงินหรือที่กองทุนได้มาโดยกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ
   5. บริษัทจะการเก็บรักษาบันทึกรายการต่างๆไว้สำหรับการตรวจสอบเป็นระยะเวลา 5 ปี

CashTh.com มีหน้าที่ที่จะต้อง update ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจจับพฤติกรรมอันน่าสงสัยและเพื่อพิสูจน์การ บันทึกตัวตนของ client ตามที่มีการประกาศใช้ข้อบังคับใหม่ นอกจากนั้นยังมีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อขยายกระบวนการต่อต้านการฟอกเงินซึ่ง อาจจะมีการบังคับใช้ในกฎหมายฉบับใหม่ในอนาคต

*ข้าพเจ้า ได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ CashTh.com และเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ะ ยอมรับและเข้าใจว่า CashTh.com มีอำนาจที่จะจบความสัมพันธ์ตามสัญญากับข้าพเจ้าและ / หรือ บริษัทที่เป็นตัวแทนของข้าพเจ้า, อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ทันทีใดถ้าผมละเมิดคำสั่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว นี้และ / หรือระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับ Update ล่าสุด) หรือกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ
เตือนภัย Neteller บล็อคและปิดบัญชี
Tag
เกี่ยวกับ CashTh.Com
ข้อตกลงการใช้บริการ
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายป้องกันการฟอกเงิน
สำนักงานกฎหมายประจำบริษัท
ประวัติ Perfect Money
ประวัติ WebMoney
ประวัติ OkPay
วิธีการสมัคร PerFect Money การยืนยันตัวตน การโอนเงิน
วิธีการสมัคร WebMoney การยืนยันตัวตน การโอนเงิน
วิธีการซื้อ Prepaid card Online
วิธีการขาย Prepaid card Online
วิธีการยืนยันตัวตนกับ CashTh.com
วิธีการจัดการ Profile ใน CashTh.com
รับสั่งซื้อสั่งจอง PM
ต้องความช่วยเหลือ online กรุณาลงTeamviewer
Statistic
Today Registered : 0
Total Members : 4,715
banner
banner
banner
banner
banner
Copyright © 2017 Www.cashth.com. All rights reserved. STAFF ... User 000003177700 : 13
บริษัท ไทยอินโทรดิวซิ่งโบรกเกอร์ จำกัด 576/51 ไอวี่ริเวอร์ แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 Tel: 086-026-3003 Fax: 02-108-0332 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105554059952
©ขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2537 ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ CashTh ห้าม ทำการ คัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล